Výchovné poradenství

Oblasti

Volba povolání   

Informace pro žáky a rodiče k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017

Často kladené otázky

Kolik přihlášek do 1. kola přijímacího řízení?

Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Toto platí jak pro přijímací řízení na střední školy tak na víceletá gymnázia.
Tiskopis přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem Formuláře přihlášek (vzory).

Jak se letos podávají přihlášky k přijímacímu řízení?

Způsob podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení byl stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy.

Do kdy se musí přihlášky podat?

Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2017, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola pouze potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (strana B).

V roce 2016 se přijímací zkoušky budou konat takto:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín – 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělávání

18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín – 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání

20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

1. termín – 11. května 2017

2. termín – 12. května 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. podle § 60b odst. 1 školského zákona). Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. podle § 62 odst. 3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31. 1. podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou?

Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 1. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Zápisový lístek si vyzvedne osobně zákonný zástupce žáka na ZŠ (převzetí bude doloženo ověřeným podpisem zákonného zástupce ), více viz Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018.

Specifické poruchy učení   

Mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení (dále SPU) patří DYSLEXIE. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.

DYSORTOGRAFIE se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení./p>

DYSGRAFIE znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

DYSKALKULIE je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.

Možné ukazatele dyslexie

 • Obtížné rýmování nebo deficity fonologického uvědomění (testy rýmování, vyhledávání počáteční hlásky ve slově, hledání stejných hlásek ve slovech?).
 • Obtížné rychlé jmenování ? s různou podobou úkolů (jmenuj rychle číslice, předměty na obrázcích?).
 • Problémy ve výslovnosti v časném věku (problémy v percepci, rytmizaci, plynulosti řeči aj.).
 • Problémy učení se písmenům a číslicím, problémy v jejich pozdějším osvojování.
 • Hyperaktivita, poruchy pozornosti (současný výskyt s SPU: 30 ? 50 %).
 • Rozvoj slovní zásoby (obtíže ve správném využívání slov, špatná aplikace frází).
 • Pozdější rozvoj mluvení ve srovnání s vrstevníky.
 • Problémy v interakci s vrstevníky.
 • Nemotornost, obtíže v hrubé a jemné motorice, v pohybové koordinaci.
 • Neschopnost držet se instrukcí, dodržovat pravidelný postup (krátkodobá pozornost, impulzivita, perseverace).

Zpracováno podle materiálu PPP ČB

Pedagogicko psychologická poradna   

Při nápravě specifických poruch učení je nezbytná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která SPU diagnostikuje a vede nápravné techniky.

Jak se objednat k vyšetření?

telefonicky u sociálních pracovnic na telefonních číslech
387 927 153
387 927 154
osobně v poradně: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen písemnou pozvánkou nebo telefonicky s dostatečným časovým předstihem.

První vyšetření

 • zákonný zástupce klienta bude požádán o vyplnění dotazníku pro rodiče: a) Žádost o poradenskou službu, b) Dotazník pro rodiče
 • v případě, že vyšetření v poradně klientům doporučí škola, je možné domluvit se na podání žádosti o vyšetření přímo s třídním učitelem; v tomto případě je velmi vhodné, vyplní-li i učitel dotazník Sdělení školy
 • oba dotazníky je možno získat v základních školách u třídního učitele a výchovného poradce nebo přímo v poradně.
 • komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba tři hodiny s přestávkami a provádí se pouze v dopoledních hodinách.

Pedagogicko psychologická poradna bezplatně zajišťuje pro žáky ZŠ:

 • diagnostika výchovných a výukových obtíží (vhodná doporučení pro vedení dítěte)
 • diagnostika specifických poruch učení a chování
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, návrh vhodných opatření
 • speciálně pedagogické vedení dětí se specifickými poruchami učení
 • nápravné techniky základních školních dovedností (čtení, psaní, pravopisu, počítání)
 • psychologické vedení, terapie a intervence u dětí a jejich rodin
 • posouzení studijních předpokladů uchazečů o víceletá gymnázia
 • profesní orientace žáků při přechodu na střední školy
 • péče o žáky s osobnostními problémy a adaptačními obtížemi
 • zjišťování skupinové dynamiky a atmosféry ve třídě
 • odborná pomoc při řešení negativních jevů ve třídě – šikanování apod.

Informace jsou převzaty z oficiálních webových stránek PPP ČB: www.pppcb.cz

Individuální vzdělávací plán   

O zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání rozhoduje výhradně státní instituce, resp. Pedagogicko psychologická poradna se souhlasem zákonného zástupce žáka.

Na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny může zákonný zástupce žáka podat PÍSEMNOU ŽÁDOST řediteli školy. Ředitel školy bez odkladu této žádosti vyhoví.

Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími, vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů pedagogicko psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.

Obsah individuálního vzdělávacího plánu

 • – údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,
 • – údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva,
 • – vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka,
 • – seznam kompenzačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů,
 • – jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
 • – předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu,
 • – závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.

Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dodržování postupů individuálních plánů.

KDY hledat pomoc metodika prevence?   

VŽDY KDYŽ …

 • – si nevíš s něčím rady
 • – prožil/-a jsi něco, s čím se nemůžeš vyrovnat
 • – ubližuje ti někdo ? nadává ti, bije tě, ponižuje
 • – nutí tě někdo dělat věci se svým nebo jeho tělem, o kterých cítíš, že nejsou správné
 • – máš z něčeho strach
 • – máš problémy doma
 • – dostal/-a jsi se do konfliktu s učitelem a nevíš, jak z toho ven
 • – spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky

Kdy za výchovným poradcem, kdy za metodikem prevence a kdy za učitelem?

Hlavní rozhodnutí je na tobě, všichni jsou připraveni ti pomoci. Záleží především na tom, ke komu máš větší důvěru.

U všech si můžeš být jist/-a, že …

 • – se ti vynasnažíme pomoci
 • – určitě najdeme nějaké řešení
 • – naše povídání se nedostane ven, vše, co nám povíš, zůstane jen a jen mezi tebou a tím, za kým přijdeš (výchovným poradcem či metodikem prevence nebo učitelem), vždy existuje nějaká cesta, po které se dá jít lépe.

1. Výchovný poradce – žák:

 • – evidence problémových žáků a žáků s vadami
 • – evidence zpráv z psychologických vyšetření žáků
 • – výchovné pohovory s žáky
 • – výchovné besedy pro žáky
 • – poskytování informací o volbě povolání
 • – výchova k volbě povolání

2. Výchovný poradce – třídní učitel:

 • – pomoc při řešení výchovných problémů
 • – zajištění vyšetření žáků v SPC a PPP
 • – kontrola osobních spisů žáků
 • – evidence a řešení neomluvené absence žáků
 • – koordinace aktivit související s volbou povolání

3. Výchovný poradce – rodič:

 • – poskytování informací o volbě povolání
 • – pomoc při řešení výchovných problémů

4. Výchovný poradce – instituce:

 • – spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, Městskou policií, Obecním úřadem, ÚP, SOU a OU

Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky:

 • Denně     7:30 – 7:50

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče:

 • Po telefonické dohodě kdykoliv

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 • Mgr. Renata Vlachová – výchovný poradce (email: rena.vlach(zavináč)atlas.cz, tel.: 380 427 838)
 • Konzultační hodiny: úterý 11.40 až 13.40 hod.
 • Mgr. Lenka Junková – metodik prevence

Konzultační hodiny výchovného poradce pro učitele:

 • Kdykoliv

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2016/2017

Září

 • Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření
 • Informace třídním učitelům
 • Návrhy individuálních plánů
 • Podpora zpracování tematických plánů pro žáky s LMP
 • Podklady pro ekonomické požadavky
 • Metodicko-konzultační návštěva SPC, PPP
 • Seznámení se zákony a novelami k VP

Říjen

 • Informace 9. třídám o talentových zkouškách na školy uměleckého směru
 • Žádosti o vyšetření žáků na profesní orientaci
 • Průběžné informace rodičům o středních školách
 • Konzultace individuálních plánů

Listopad

 • Informace rodičům o poradenských centrech
 • Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
 • Burza škol

Prosinec

 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů – záškoláctví ,školní neprospěch, výchovné problémy
 • Kontakty s náborovými středisky
 • Spolupráce s oddělením sociálně – právním
 • Spolupráce s vyuč. předmětu Volba povolání

Leden

 • Řešení „nezralých dětí“
 • Zápis do 1. ročníku
 • Projednání záškoláctví
 • Zjištění zájmu o studium na G v 5. A 7. ročníku
 • Opatření ze závěrů pedagogické rady
 • Slovní hodnocení integrovaných žáků
 • Předání základních informací a letáků s důležitými termíny o přijímacím řízení na SŠ a SOU rodičům žáků 9. Tříd na třídních schůzkách

Únor

 • Přihlášky ke studiu
 • Kontrola platnosti vyšetření
 • Odklady školní docházky
 •  Dny otevřených dveří na školách

Březen

 • Dny otevřených dveří na školách
 • Evidence výchovných problémů
 • Metodicko – konzultační návštěva PPP

Duben

 • Konzultace s žáky nepřijatými
 • Kontrola vyšetření PPP
 • Metodicko – konzultační schůzka SPC

Květen

 • Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu
 • Konzultace s žáky nepřijatými
 • Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách
 • Návrhy žáků na integrace, žádosti o přešetření
 • Řešení školních neúspěchů (prospěch)

Červen

 • Pokyny pro hodnocení žáků
 • Hodnocení integrovaných žáků
 • Žádosti o prodloužení integrace