Školní parlament

Školní parlament

 1. Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.
 2. Žákovský parlament má 14 členů volených ve třídách 3. – 9. ročníku (člen a zástupce – tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.
 3. V čele žákovského parlamentu je žákovská rada tvořená 5 žáky. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.
 4. Žákovský parlament zasedá 1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).
 5. Žákovský parlament má právo zejména:

– vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

– podílet se aktivně na veškerém životě školy

– zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim

– požádat ředitele školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy

 1. Žákovský parlament má povinnost zejména:

– prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

– respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy

– přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy

– být reprezentantem školy

 1. Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
 2. a) ve vnitřním životě školy zejména na:

– zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků

– hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,

chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat

lhostejnost a nezájem

– prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise

– možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.

 1. b) ve vnější činnosti školy zejména na:

– podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,

rodiče i širší veřejnost

– propagaci nejúspěšnějších žáků školy

 1. Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.

Školní parlament

 1. Žáček, Simota
 2. Reisnerová, Interholc
 3. Šulistová, Ryneš
 4. Koubová, Elzenbaumer
 5. Žáčková, Smetana
 6. Caletková, Mrázek
 7. Svobodová, Polanský