Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVATOVÁCLAVSKÉ VE STRÝČICÍCH

KRITERIA PRO PŘIJETÍ

K zápisu je možno přihlásit jak děti, které mají trvalé bydliště ve školním obvodu spádové oblasti Svazku obcí Dehtář, tak i mimo tuto spádovou oblast.

Zápis se koná vždy v měsíci dubnu. Přesné datum je s předstihem zveřejněno na webových stránkách školy.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let do 31. 8. příslušného roku a i děti, které dovršily 6 let po 1. 9. předešlého kalendářního roku.

Jestliže zákonný zástupce dítěte uvažuje o podání žádosti o odklad školní docházky, je stanoveno, že žádost zákonného zástupce o odklad je nutné doložit:

1) doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení

2) posouzením odborného lékaře

ad 1) Poradenská zařízení jsou: Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích na adrese Nerudova 59, tel.: 387 927 153 a 387 927 154).

ad 2) Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Jestliže ředitel školy rozhodne o udělení odkladu školní docházky, musí dítě v následujícím školním roce navštěvovat mateřskou školu!