Menu
ZŠ svatováclavské ve Strýčicích
Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
Harmonická škola pro život

Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích je vzdělávacím a kulturním centrem oblasti pod Blanským lesem s dlouhou tradicí. Vzděláváme zde žáky z mnoha obcí rozsáhlé spádové oblasti. Pojímáme se jako venkovská komunitní škola. Budujeme atmosféru důvěry a snažíme se o individuální přístup. Soustředíme se na přírodovědné a jazykové vzdělávání. Jsme vybaveni moderními technologiemi. Pro žáky nabízíme mnoho příležitostí pro mimoškolní zájmovou činnost.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Program poradenských služeb na Jubilejní základní škole svatováclavské ve Strýčicích 2022/2023

Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště je tvořeno odbornými pozicemi: výchovný poradce, výchovný – kariérový poradce, školní metodik prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště koordinuje jeden z jeho členů pověřený ředitelem školy. Spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a koordinací péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pověřena Mgr. Renata Vlachová.

Školní poradenské pracoviště

a) Poradenští pracovníci školy

 • Výchovný poradce a kariérový poradce: Mgr. Renata Vlachová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Janečková

b) Ostatní pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách

 • Asistenti pedagoga
 • Třídní učitelé

Konzultační hodiny (jiný termín je možný na základě domluvy)

 • Mgr. Renata Vlachová – denně: 7:30 – 7:50
 • Mgr. Jana Janečková – denně: 9:35 – 9:50

Cíle programu poradenských služeb

 • zvládnout adaptační obtíže při vstupu do školy a na 2. stupeň ZŠ
 • pomáhat upevňovat studijní návyky
 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků
 • sledovat účinnost preventivních programů realizovaných školou
 • podporovat proces volby povolání a poskytování služeb kariérového poradenství
 • připravit podmínky možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků se sociálním znevýhodněním a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole
 • posílit péči o žáky s neprospěchem, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků
 • sledovat chování jednotlivých žáků a třídních kolektivů se zvláštním zřetelem pro předcházení všem formám rizikového chování
 • poskytovat metodickou pomoc ostatním učitelům
 • prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • spolupracovat se specializovanými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí

Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště

a) poradenští pracovníci školy

Poradenské činnosti poskytované výchovným poradcem – Mgr. Renata Vlachová

Vykonává všechny práce spojené s funkcí výchovného poradce / výchovné a výukové obtíže, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace třídních učitelů, záškoláctví, spolupráce s PPP a dalšími institucemi zabývající se danou problematikou/ pro všechny žáky školy:

 • vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizuje reedukační činnost
 • kontroluje platnost zpráv, spolupracuje se zákonnými zástupci v případě dalších vyšetření
 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • organizuje přípravu plánů pedagogické podpory
 • organizuje přípravu individuálních vzdělávacích plánů
 • je kontaktní osobou pro spolupráci s SPC a PPP
 • spolupracuje na vyhodnocení IVP a plánů pedagogické podpory
 • spolupracuje s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC
 • pracuje s talentovanými žáky
 • účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce

Poradenské činnosti poskytované výchovným – kariérovým poradcem

 • informuje žáky 5., 7., 9. ročníků a jejich rodiče o možnostech dalšího studia
 • informuje o Burze škol, o výstavě Vzdělání a řemeslo, o dnech otevřených dveří, o přípravných kurzech.
 • spolupracuje se SŠ, organizuje besedy pro žáky 9. tříd
 • spolupracuje s ÚP při organizaci besed pro 9. ročník
 • vydává zákonným zástupcům zápisové lístky a náhradní zápisové lístky pro SŠ
 • zajišťuje pomoc při vyhledávání škol, které organizují druhé a další kolo přijímacích zkoušek

Konzultační, poradenské a intervenční práce

Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení)

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky s rodiči a pedagogické pracovníky
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, konzultace)
 • techniky a hygiena učení určená pro žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace s rodiči, popř. zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • metodická pomoc třídním učitelům
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • vyžádané konzultace a metodické vedení pro pedagogické pracovníky
 • účast na pracovních poradách školy
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence) a mimo školu (školské a zdravotnické poradenské zařízení, neziskové organizace zabývající se školou a mládeží atd.)
 • participace na přípravě přijímacích řízení k dalšímu vzdělávání ve střední škole
 • metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu obecně k výše uvedeným tématům prezentační a informační činnosti ve škole

 

Poradenské činnosti poskytované metodikem prevence – Mgr. Jana Janečková

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 4. pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách

Asistent pedagoga

 • Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti (spolupráce s pedagogem při výkladu učební látky, individuální podpora žáků v průběhu výuky, náslech v hodinách).
 • Pomoc žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí.
 • Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovně – vzdělávací činnosti.
 • Pomoc při orientaci po školní budově, při přesunech mimo budovu.
 • Je součástí týmu pro tvorbu IVP.
 • Výroba speciálních didaktických pomůcek na vyučování.
 • Nácvik práce s kompenzačními pomůckami.
 • Příprava učebních textů na vyučování (přepisy, příprava diktátů a jiného písemného materiálu).
 • Kontrola domácí přípravy žáků a pomůcek.
 • Kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte.
 • Pomoc při přípravě učebních pomůcek.
 • Pomoc s doučováním i mimo vyučovací hodiny.
 • Účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách.
 • Komunikace se zákonnými zástupci žáků (návštěvy rodin, účast na třídních schůzkách, organizování účasti rodičů na školních aktivitách).
 • Podávání informací o žácích pedagogickým pracovníkům.
 • Spolupráce s třídními učiteli a poradenskými pracovníky při navrhování a zajišťování vyrovnávacích opatření, dle potřeby také spolupráce s poradenskými a dalšími subjekty mimo školu (školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.).
 • Pomoc při řešení konfliktních situací a kázeňských přestupků.
 • Pomoc při řešení sociálně nežádoucích jevů (zejména neomluvené absence žáků, užívání návykových látek, šikany, projevů rasismu, týrání žáků apod.)
 • Informační a osvětová činnost.
 • Účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga.

Třídní učitelé

 • dbá na vytvoření a dodržování pravidel třídy, které jsou v souladu se školním řádem
 • spolupracuje s výchovným poradce při vyhledávání a sledování problémových a ohrožených žáků při řešení jejich výchovných a výukových problémů,
 • spolupracuje s metodikem prevence, podílí se na realizaci školního preventivního programu, sleduje a vyhodnocuje vztahy ve třídě

Způsob spolupráce a komunikace porad pracovníků se sborem a vedením školy

Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují zejména v oblasti prevence rizikového chování, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.

Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, předmětových komisí, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod.

 

Práce s informacemi a s důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy, třídní učitelé nebo další pedagogové dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentaci, která obsahuje údaje, které jsou důvěrného nebo citlivého charakteru uchovávají v uzamykatelné místnosti (zejména zprávy z vyšetření žáků z PPP, SPC, …, záznamy z pohovorů se žáky, rodiči, z výchovných komisí, materiály obsahující osobní údaje žáků, korespondenci s poradenskými zařízeními), zachovávají mlčenlivost o získaných informacích důvěrného charakteru v souladu se zákonem.

Plán výchovného poradenství 2022/2023

Září

 • Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření
 • Informace třídním učitelům
 • Návrhy individuálních plánů
 • Podpora zpracování tematických plánů pro žáky přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Podklady pro ekonomické požadavky
 • Metodicko-konzultační návštěva SPC, PPP
 • Seznámení se zákony a novelami k VP

Říjen

 • Informace 9. třídám o talentových zkouškách na školy uměleckého směru
 • Žádosti o vyšetření žáků na profesní orientaci
 • Průběžné informace rodičům o středních školách
 • Konzultace individuálních plánů

Listopad

 • Informace rodičům o poradenských centrech
 • Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
 • Burza škol

Prosinec

 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů – záškoláctví, školní neprospěch, výchovné problémy
 • Kontakty s náborovými středisky
 • Spolupráce s oddělením sociálně – právním
 • Spolupráce s vyuč. předmětu Volba povolání

Leden

 • Řešení „nezralých dětí“
 • Zápis do 1. ročníku
 • Projednání záškoláctví
 • Zjištění zájmu o studium na G v 5. A 7. ročníku
 • Opatření ze závěrů pedagogické rady
 • Slovní hodnocení žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Předání základních informací a letáků s důležitými termíny o přijímacím řízení na SŠ a SOU rodičům žáků 9. tříd na třídních schůzkách

Únor

 • Přihlášky ke studiu
 • Kontrola platnosti vyšetření
 • Odklady školní docházky
 • Dny otevřených dveří na školách

Březen

 • Evidence výchovných problémů
 • Metodicko – konzultační návštěva PPP

Duben

 • Konzultace s žáky nepřijatými
 • Kontrola vyšetření PPP
 • Metodicko – konzultační schůzka SPC

Květen

 • Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu
 • Konzultace s žáky nepřijatými
 • Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách
 • Žádosti o přešetření žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Řešení školních neúspěchů (prospěch)

Červen

 • Pokyny pro hodnocení žáků
 • Hodnocení žáků s přiznaným podpůrným opatřením

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Jubilejní základní škola Svatováclavská ve Strýčicích

Neúspěšný žák

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Se žáky ohroženými školní neúspěšností pracují v rámci Školního poradenského pracoviště výchovný poradce, školní metodik prevence. Třídní učitelé pravidelně vyhodnocují prospěch žáků ve třídách, aby včas reagovali na jakoukoliv nežádoucí změnu. Objeví-li se podezření na školní neúspěšnost, předávají informaci výchovnému poradci. Je zjišťována příčina zhoršení prospěchu, poté jsou bezodkladně informováni zákonní zástupci žáka. V konečné fázi může být vypracován plán (PLPP)

Příčiny neúspěchu ve vzdělávání:

 • školní nezralost,
 • včas nerozpoznané smyslové vady,
 • nízký intelekt,
 • vliv rodiny – přílišné nároky, nepodporování ke vzdělávání z různých důvodů, chybějící motivace k plnění školních povinností,
 • vývojové poruchy učení či chování,
 • častá krátkodobá absence,
 • onemocnění žáka,
 • dlouhodobá absence,
 • záškoláctví či skryté záškoláctví,
 • náročná životní situace,
 • odlišné sociokulturní prostředí.

Při zjišťování příčin neúspěšnosti na škole dochází ke vzájemné spolupráci: třídní učitel – žák – ostatní vyučující – výchovný poradce – školní metodik prevence – vedení školy – ostatní pedagogičtí pracovníci – zákonní zástupci žáka. Podle povahy příčin rovněž další mimoškolní instituce – např. PPP, SPC, SVP, OSPOD, lékaři, Policie ČR, … V případě potřeby či zájmu nabízí ŠPP zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s PPP či SPC. Výchovný poradce sleduje plnění případného Plánu pedagogické podpory, ve spolupráci s třídními učiteli průběžně hodnotí jeho úspěšnost.

Zjišťování příčin školní neúspěšnosti žáka bude probíhat:

a) pozorováním,
b) rozhovorem se žákem a zákonnými zástupci,
c) analýzou rozhovoru a formulováním možností náprav.

Řešení školní neúspěšnosti:

Vyučující předmětu, ve kterém hrozí žákovi neprospěch, budou o této skutečnosti prokazatelným způsobem včas informovat zákonné zástupce, na základě zjištěných příčin budou přistupovat k žákovi individuálně vzhledem k jeho možnostem a schopnostem. Motivace žáka ke vzdělávání a lepšímu výsledku bude promyšlena a aplikována tak, aby se žák snažil pochopit souvislosti učiva s praktickým využitím v životě, u starších žáků s možnou budoucí profesí. Je potřeba reagovat včas tak, aby byl žák schopen zastavit svůj pokles výkonu.

Možná opatření jsou zvolena individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků:

 1. Poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění
 2. Odchylka v celkové úrovni inteligence: žákovi bude stanoveno základní učivo, které po něm bude požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace – zažití úspěchu, možnost opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce s PPP – integrace na základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření doporučených ŠPZ.
 3. Žáci sociálně znevýhodnění (i žáci s odlišným mateřským jazykem): motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro domácí přípravu i během volných hodin, přístup k internetu ve škole.
 4. Žáci s vysokou absencí jsou velmi často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas žákům nabídnout podporu pro zvládnutí zameškané látky – individuální plán dostudování učiva a termíny dozkoušení po konzultaci s vyučujícím daného předmětu, konzultace se žákem a s rodiči, kde se domluví zvýšený dohled nad žákem.

Na základě dohody s vyučujícím předmětu, kde je žák neúspěšný, mu bude umožněno:

 • individuálně opakované vysvětlení učiva,
 • ověřování menšího objemu učiva po částech,
 • ověřování takovým způsobem a metodou, ve které je žák úspěšnější,
 • stanovení přesného data ověřování zadaného úseku učiva,
 • zadání vždy konkrétní, stručné, srozumitelné, přiměřené schopnostem a možnostem žáka s přihlédnutím k případným SVP (stanoveno PPP, SPC, lékařem),

V rámci této dohody je nutná spolupráce žáka i zákonných zástupců. Zlepšení školních výsledků žáka je společným cílem vyučujících, žáka a jeho zákonných zástupců. Všichni se proto musí společně důsledně podílet na předem stanovených postupech.

Důležitost domácí přípravy

Domácí příprava, případně psaní domácích úkolů, je součástí každodenní přípravy žáka na vyučování. Navazuje na vzdělávání ve škole a je zaměřená na procvičení probraného učiva.

Cílem domácí přípravy je:

 • rozvoj smyslu pro plnění povinností,
 • procvičování probraného učiva,
 • ověření si své úrovně pochopení učiva,
 • rozvoj schopnosti samostatně pracovat,
 • doplnit si zameškané učivo.

Postup při řešení školní neúspěšnosti – podpůrný program

 1. Po prvním čtvrtletí třídní učitelé písemně informují zákonné zástupce žáků, kteří za toto čtvrtletí neprospívají (jsou hodnoceni známkou dostatečný nebo nedostatečný, vyučující vyhodnotí vývoj jako rizikový).
 2. Podle zájmu je možné využít individuální konzultaci žáka ve ŠPP – diagnostika školní neúspěšnosti, poradenství pro žáka a zákonné zástupce, speciálně pedagogické reedukace či práce se školním psychologem.
 3. Pokud se situace po přiznání podpůrných opatření 1. st. ZŠ (individuální podpora žákovi) nezlepšuje, škola nabídne žákovi Plán pedagogické podpory/Individuální výchovný program.
 4. Pokud žák zamešká více než 100 hodin výuky, svolává se jednání s rodiči preventivně. Přítomni jsou TU, žák a zákonný zástupce, případně učitel předmětu, kde se už objevily problémy. Domluví se podpora žákovi tak, aby byl schopen kompenzovat svou absenci (plán práce, termíny zkoušení, obsah učiva, možnost individuální konzultace atd.)
 5. Na závěr školního roku by měla být podpora vyhodnocena třídním učitelem. Plán pedagogické podpory pro neprospívající žáky je souhrn opatření nabízených žákům a jejich zákonným zástupcům, který se podpisem všech stran stává pro všechny závazným. Pokud selže individuální podpora žákovi (školou přiznaná PO 1. stupně) a je v prvním pololetí hodnocen nedostatečnou nebo dostatečnou a jeho vyučující vyhodnotí další vývoj jeho výkonů jako rizikový, nabízí se žákovi a jeho zákonným zástupcům Plán pedagogické podpory. Po uzavření pololetního hodnocení výsledků vzdělávání navrhnou třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů vedení školy (výchovnému poradci) žáky pro Plán pedagogické podpory. Třídní učitel zajišťuje sezvání všech zainteresovaných ke společné úvodní schůzce, kde jsou zákonní zástupci a žáci s plánem seznámeni, následně dojde k jeho podpisu. Minimálně po měsíci a maximálně po třech měsících je vyhodnocena jeho efektivita.

Formy a metody práce:

Pro úspěšnost podpůrného programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým patří hlavně:

 • podpůrný program – stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i sociálním),
 • zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu – dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem,
 • možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole (ve spolupráci se školním speciálním pedagogem),
 • užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu, · používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – tabulky, přehledy, kalkulačky atd.,
 • individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny, · vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu – zadání úkolu, termín splnění, poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a výchovnému poradci,
 • možná domluva konzultačních hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo.
 • žáci mají možnost vybrat si některý ze široké nabídky kroužků na naší škole – zde mají i žáci neprospívající možnost zažít úspěch, zapojit se do kolektivu. Opakování ročníku je i nadále nutné při selhání všech výše zmíněných podpůrných opatření přiznaných ZŠ.

Program pro rozvoj žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Tímto žákem se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Konkrétní formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole:

 • snaha co nejdříve zachytit možné vývojové poruchy učení
 • úzká spolupráce s PPP, SPC, zákonnými zástupci žáka,
 • pomoc zákonným zástupcům při zajišťování nejrůznějších odborných vyšetření,
 • tvorba IVP, PLPP, IVýP vycházející z konkrétních potřeb žáka,
 • pravidelné hodnocení efektivity vzdělávání dle IVP, přínos a osobní posun dítěte,
 • individuální přístup k žákům, respektování jejich individuálního tempa a posilování motivace žáků, · možnost individuální konzultace před nebo po vyučování po předchozí domluvě, možné i o přestávkách,
 • pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností jsou zvoleny takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv,
 • zaměření při hodnocení na pozitivní výkony žáka a tím dochází k podpoře jeho poznávací motivace k učení,
 • jednostranně nejsou zdůrazněny nedostatky a chyby žáka,
 • při klasifikaci je přihlíženo k vývojové poruše žáka,
 • respektování zdravotního postižení jednotlivých žáků (úlevami v tělesné výchově, osvobozením z výuky tělesné výchovy na základě lékařského doporučení, možnost využívat tzv. dvoje učebnice atd.).

Podpůrná opatření

Postup ZŠ při poskytování podpůrných opatření 1. stupně:

 • Individuální podpora žákovi
 • Plán pedagogické podpory PLPP zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření 1. stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem SVP žáka. Poskytování podpůrných opatření (PO) 1. stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplňování stanovených cílů, není-li tomu tak, doporučí škola žákovi a jeho zákonnému zástupci využití poradenské pomoci ŠPZ, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření 2. – 5. st. Na základě Doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná opatření 1. stupně ve formě Plánu pedagogické podpory. S PLPP škola seznámí žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto dokumentu, obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Postup před přiznáním podpůrných opatření 2. – 5. stupně:

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s Doporučením podpůrných opatření žákovi se SVP – u nás ve škole je pověřeným pracovníkem výchovný poradce. Pro účely poskytování poradenské pomoci ŠPZ zajistí škola bezodkladné předání PLPP ŠPZ, pokud se žák podle něho vzdělával. Poradenskou pomoc ŠPZ může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení.

Program pomoci žákům při změně vzdělávacího programu:

 1. Přestup žáka – změna vzdělávacího programu: Při změně vzdělávacího programu (tzn. při přestupu žáka z jiné školy na naši školu) poskytujeme žákům pomoc při začleňování do nového kolektivu v rámci působení třídního učitele a ostatních vyučujících, konzultacemi a diferenciací požadavků podle schopností a možností jednotlivého žáka.
 2. Konkrétní formy pomoci žákům při změně vzdělávacího programu:
 • třídní učitel informuje neprodleně ostatní pedagogy o přestupu nového žáka,
 • třídní učitel i ostatní vyučující rozhovorem se žákem zjistí odlišnosti našeho ŠVP a ŠVP školy, odkud k nám žák přichází,
 • na základě takto zjištěných skutečností upravíme požadavky na nového žáka do doby, než se dokáže bez problémů přizpůsobit našemu ŠVP,
 • navážeme kontakt i s rodiči a nabídneme jim pomoc v případě problémů s přechodem žáka na náš ŠVP.

Program pro rozvoj žáků mimořádně nadaných a talentovaných

Vymezení pojmu nadaný žák:

Nadanými žáky rozumíme žáky, kteří se liší v lehkosti učení, v kvalitě, s jakou zvládají činnosti v oblasti svého nadání a výsledcích. Snadno a rychle se učí, jsou tvořiví, objevují vlastní cesty řešení problému. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí apod., proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. V rámci výchov, ale i v rámci vyučování vedeme žáky k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Zařazení nadaných dětí do vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu učitele a zvýšenou motivaci dětí. Zjišťování nadání/ mimořádného nadání žáka provádí ŠPZ. Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle IVP, který vychází ze ŠVP školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb nadaného/mimořádně nadaného žáka.

Konkrétní formy práce:

 • snaha o včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků,
 • zvyšování motivaci k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte,
 • žáci si mohou vybrat ze široké nabídky kroužků na škole, kde mohou své nadání ještě více rozvíjet, · v rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky
 • umožnění těmto žákům pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy),
 • v dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd.)
 • jsou pověřováni vedením a řízením skupin,
 • reprezentují školu na různých olympiádách (z českého, anglického, německého jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu atd.),
 • účastní se různých soutěží,
 • na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem, vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň,
 • žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách, podílejí se na výzdobě tříd i budovy školy,
 • pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent,
 • žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni, reprezentují školu v různých sportovních odvětvích.

Školní poradenské pracoviště

 • Výchovný poradce: Mgr. Renata Vlachová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Janečková
 • Ředitel školy: PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

Konzultační hodiny

 • Výchovný poradce – denně 7:30 – 7:50 (po osobní, telefonické nebo písemné domluvě)
 • Školní metodik prevence denně 9:35 – 9:50(po osobní, telefonické nebo písemné domluvě)
 • Místnost: kabinet výchovného poradce

Vyhotovila: Mgr. Renata Vlachová

Datum: 1. 9. 2022

 

Informace pro přijímací řízení ve školním roce 2022/2023


https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají ředitelům středních škol uchazeči (u nezletilých uchazečů jejich zákonní zástupci) do 1. března 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Přípravu zadání testů jednotné přijímací zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. Uchazeč tak může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku a určit její obsah a formu.

Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v období od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023. 

Talentová zkouška – v prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023, do oborů vzdělání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2023. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna 2023 do 15. února 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu – Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023; ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a již se uchazečům (u nezletilých uchazečům jejich zákonným zástupcům) nedoručují.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek – netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Odkaz na stránky MŠMT – informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde

 

Dokumenty

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

dnes, pátek 29. 9. 2023
skoro jasno 25 °C 12 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 17/12 °C
neděle 1. 10. skoro jasno 22/10 °C
pondělí 2. 10. skoro jasno 24/12 °C

Prezentace školy pro veřejnost

dron

 

Přírodovědné vzdělávání ve Strýčicích

učebna

Facebook

Facebook

Obrázek pro tento měsíc

Obrázek - září

 

Svazek obcí Dehtář
Letecká fotografie