Ředitel školy vydává školní řád na základě těchto právních norem:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání

 • Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování

 • Úmluva o právech dítěte

I. Úvodní ustanovení

 1. Základem našeho vzájemného působení ve škole je dodržování pravidel slušného chování, úcta, respekt a důstojnost všech účastníků vzdělávacího procesu.

 2. Je důležité nezapomenout pozdravit, poprosit a poděkovat.

 3. Veškerá rozhodnutí týkající se žáka musí vždy brát plně v úvahu jeho nejlepší zájem.

II. Práva a povinnosti žáků

 1. Žák má právo na vzdělání, poskytování služeb podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na poradenskou službu školy.

 2. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními samosprávných orgánů zabývat.

 3. Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojeným s výchovou a vzděláváním, které se ho osobně týkají. Může se vyjádřit osobně pohovorem s vyučujícím, třídním učitelem nebo ředitelem školy, popřípadě může využít schránku důvěry.

 4. Žák má právo požádat pedagoga o radu a pomoc v tíživé osobní situaci, může využít linek důvěry, jejichž telefonní čísla jsou vyvěšena na nástěnce v budově školy.

 5. Žák má právo být chráněn před jakýmkoli vměšováním do soukromí a před nezákonnými útoky na svou pověst.

 6. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas, podle rozvrhu hodin
  a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování volitelných a nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro zařazené žáky povinná.

 7. Žák chodí do školy čistě a slušně upraven.

 8. Žák je povinen se řádně vzdělávat a svědomitě připravovat na vyučování, je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a podle pokynů vyučujících.

 9. Žák svým chováním nenarušuje průběh vyučovací hodiny.

 10. Žák je povinen chovat se ve škole slušně, zdravit všechny dospělé osoby
  a dbát pokynů zaměstnanců školy. Je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

 11. Za závažné zaviněné porušení povinností žáka se vždy považuje hrubý slovní a úmyslný fyzický útok žáka vůči pracovníkům školy.

III. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání a na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání žáka.

 2. Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady.

 3. Zákonní zástupci žáka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím
  a skutečnostem týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

 4. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o změně výuky. Pokud dojde ke změnám v obsahu nebo rozsahu vyučování (exkurze, vyhlášení ředitelského volna), jsou zákonní zástupci informováni o změně nejpozději
  2 dny předem zápisem do žákovské knížky, ve výjimečných případech v daný den telefonicky.

 5. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

 6. Zákonní zástupci mají povinnost se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 7. Zákonní zástupci mají povinnost oznámit škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti žáka. Jsou to především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o zdravotním znevýhodnění nebo postižení žáka, jména a příjmení zákonných zástupců, místa jejich trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností a telefonické kontakty.

 8. Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 9. Zákonní zástupci mají povinnost omlouvat nezletilého žáka a dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem.

IV. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

 1. Nepřítomnost nezletilého žáka ve vyučování omlouvá zákonný zástupce.

 2. Uvolnění žáka z vyučování z předem známých vážných důvodů je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce zapsané v žákovské knížce. Uvolnění z jedné hodiny umožní vyučující daného předmětu, uvolnění na více hodin až jeden den třídní učitel a na více dnů ředitel školy.

 3. Pokud je žák uvolňován z vyučování z nepředvídaných důvodů, opouští školu v doprovodu zákonného zástupce, nebo osoby zákonným zástupcem pověřené.

 4. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky z nepředvídaných důvodů, má zákonný zástupce povinnost tuto skutečnost v den započetí nepřítomnosti oznámit osobně, telefonicky nebo e-mailem třídnímu učiteli.

 5. Po ukončení nepřítomnosti doloží zákonný zástupce žáka její důvod zápisem do žákovské knížky nebo potvrzením od lékaře nejpozději do 3 dnů, počínaje dnem, kdy žák opět začne navštěvovat školu.

 6. V odůvodněných případech může třídní učitel se souhlasem ředitele školy rozhodnout o dokládání nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci potvrzením od lékaře. Třídní učitel je povinen tuto skutečnost předem projednat se zákonným zástupcem.

 7. V případě, že zákonný zástupce nesplní výše uvedené povinnosti, je nepřítomnost žáka ve škole považovaná za neomluvenou a řeší se podle počtu neomluvených hodin nejprve pohovorem se zákonným zástupcem žáka (1 – 10 hodin), projednáním na výchovné komisi (11 – 20 hodin), a při neomluvené absenci vyšší než 20 hodin je projednávání přítomen i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 8. Na žádost zákonného zástupce žáka může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka částečně nebo zcela z vyučování některého předmětu.

 9. Z předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka na základě písemné žádosti doložené doporučením dětského nebo odborného lékaře. Pokud je žák uvolněn částečně nebo zcela z tělesné výchovy, je přítomen v hodině a je zapojen do výuky podle svých možností.

V. Ustanovení pro zaměstnance školy.

 1. Všichni zaměstnanci školy se řídí platnými zákony a pokyny vedení školy.

 2. Pedagogičtí zaměstnanci věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Pokud třídní učitel zjistí nové skutečnosti, které jsou důležité pro vzdělávání žáka, průběžně informuje ostatní pedagogické zaměstnance.

 3. Vyučující pravidelně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování žáka formou zápisů do žákovské knížky. Třídní učitelé neprodleně informují
  o každém mimořádném zhoršení prospěchu nebo chování žáka formou zápisu do žákovské knížky a kontrolují, zda zákonní zástupci žáka sledují zápisy v žákovské knížce.

 4. Pokud zákonní zástupci požádají o osobní konzultaci v záležitosti vzdělávání žáka, mají vyučující povinnost poskytnout termín konzultace nejpozději do 7 pracovních dnů od žádosti o konzultaci.

 5. Vyučující mají povinnost každý pracovní den přečíst svou e-mailovou korespondenci a do 48 hodin odpovědět na dotazy zákonných zástupců žáků.

 6. Vyučující evidují absenci žáků a na základě písemné žádosti zákonných zástupců uvolňují žáky z vyučování. Třídní učitelé vyžadují od zákonných zástupců omluvu nepřítomnosti žáků ve škole.

 7. Vyučující při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně patologických jevů.

 8. Všichni zaměstnanci školy zajišťují bezpečnost a ochranu žáků při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláváním a mají povinnost poskytnout žákům nebo ostatním zaměstnancům školy první pomoc v případě úrazu nebo nevolnosti.

 9. Zaměstnanci školy vykonávají řádně dohled nad žáky podle stanoveného rozpisu dohledů.

 10. Pokud vyučující vybírají od žáků peníze, ukládají je do trezoru v ředitelně školy.

 11. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.

VI. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Budova školy je otevřena pro školní družinu od 7:00 do 7:35 hodin.

 2. Na pravidelné vyučování je budova školy otevřena pro žáky od 7:35 do 7:55 hodin. V případě nepříznivého počasí (déšť, sněžení, teplota nižší než 10ºC) mohou jít žáci od 7:00 hodin do dozorové třídy (1 třída v 1. patře), kde je nad nimi vykonáván dohled.

 3. Po dobu, kdy je budova školy otevřená, vykonává pověřený zaměstnanec kontrolu osob vcházejících do budovy.

 4. Žáci vstupují do školy hlavním vchodem. Po vstupu do budovy jsou žáci povinni odkládat svršky, pokrývky hlavy a venkovní obuv ve vymezených šatnách. V šatnách nenechávají peníze ani jiné cennosti. Šatna bude v 7:55 hodin
  uzamčena.

 5. Zákonní zástupci mají vstup do školy povolen pouze v případě, že se jdou informovat na prospěch a chování žáka nebo jdou řešit jiné záležitosti týkající se vzdělávání žáka.

 6. Budova školy se uzavírá v 7:55 hodin. Opozdilí žáci, zákonní zástupci nebo návštěvy používají po zamknutí hlavního a zadního vchodu školy vchod školní jídelny, který po zazvonění odemyká vedoucí školní jídelny.

 7. Příchozí se po vstupu do budovy školy neprodleně ohlásí v ředitelně, kde uvedou důvod své návštěvy.

 8. Budova školy je uzavřena po celou dobu vyučování .

 1. Vyučování začíná v 7:55 hodin. Časový rozvrh hodin je následující:

 

1.    hodina

7:55 – 8:40

2.    hodina

8:50 – 9:35

3.    hodina

9:50 – 10:35

4.    hodina

10:45 – 11:30

5.    hodina

11:40 – 12:25

6.    hodina

12:55 – 13:40

7.    hodina

13:45 – 14:30

8.    hodina

14:35 – 15:20

 

 1. Po přípravném zvonění v 7:50 hodin jsou všichni žáci ve třídě. Na začátku každé vyučovací hodiny mají žáci připraveny všechny potřeby na vyučování včetně žákovské knížky.

 2. Příchod žáka na vyučování po začátku vyučovací hodiny písemně omluví jeho zákonný zástupce.

 3. Žáci oslovují vyučujícího „paní učitelko“, „pane učiteli“, všechny dospělé zdraví pozdravem „Dobrý den“, „Na shledanou“.
 4. Před každou hodinou žákovská služba čistě smaže tabuli a připraví všechny potřebné pomůcky. Pokud se vyučující nedostaví do třídy do 5 minut po zvonění na hodinu, nahlásí to služba v ředitelně školy.

 5. Při vyučování se žáci řídí pokyny vyučujícího.
 6. Po skončení hodiny žáci uklidí případný nepořádek v okolí své lavice.
 7. Přestávky tráví žáci převážně ve své třídě.

 8. Žáci mají zakázáno o přestávkách vstupovat do tříd jiných ročníků.

 9. Budovu školy může žák opustit v době vyučování pouze s vědomím vyučujícího, zástupce ředitele nebo ředitele školy.

 10. Do odborných učeben odcházejí žáci pod dohledem vyučujícího na konci přestávky a řídí se jeho pokyny. V odborných učebnách žáci dodržují řád učeben a opouštějí je uklizené.

 11. Po skončení poslední dopolední vyučovací hodiny odchází žáci do školní jídelny pod dohledem vyučujícího.

 12. Po obědě nebo po skončení vyučování odcházejí žáci do šaten samostatně.

 13. Během polední přestávky mají žáci zakázáno opouštět budovu školy. Shromáždí se v tělocvičně školy, kde je nad nimi vykonáván dohled.

 14. Žáci navštěvující zájmové útvary čekají na vyučujícího na předem určeném místě a během výuky se řídí jeho pokyny.

 15. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví vyučující zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 16. Po celou dobu pobytu žáků ve škole a na akcích pořádaných školou je nad žáky vykonáván dohled.

 17. Žákům není povoleno zdržovat se v budově školy po vyučování, pokud se neúčastní činnosti zájmových kroužků.

 18. Pokud žák přijede do školy na kole, je povinen zamknout si kolo do stojanu na kola. Jízda na kole je v areálu školy zakázaná.

VII. Provoz a vnitřní režim při mimoškolním vzdělávání

 1. O mimoškolním vzdělávání a akcích pořádaných školou, které se konají mimo areál školy, jsou žáci a zákonní zástupci informováni nejpozději 2 dny předem formou zápisu do žákovské knížky.

 2. Po celou dobu vzdělávání nebo akce mimo školu je nad žáky vykonáván dohled. Škola zajišťuje dohled nad žáky na předem určeném místě 20 minut před dobou shromáždění žáků. Při mimoškolním vzdělávání může jeden pedagog dohlížet maximálně na 25 žáků.

 3. Před vzděláváním nebo akcemi, které se konají mimo areál školy, jsou žáci prokazatelně poučeni o chování a bezpečnosti.

 4. Pokud se žáci účastní soutěží, zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu konání soutěží a během dopravy na soutěže a zpět, jestliže se zákonný zástupce nedohodne se školou jinak.

 5. Zahraničních exkurzí se mohou zúčastnit žáci pouze na základě  písemného souhlasu zákonných zástupců. Při výjezdu do zahraničí musí mít žáci s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění a uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění léčebných výloh platné na území daného státu.

 6. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka.

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy.

 1. Každý žák je povinen chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.

 2. Větrání učeben je možné pouze za přítomnosti vyučujícího. Žáci mají zakázáno otevírat okna.

 3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači ani jiným elektrickým zařízením. Je přísně zakázáno připojovat jakékoli spotřebiče včetně mobilních telefonů k elektrické síti v budově školy.

 4. Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu.

 5. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření cigaret a elektronických cigaret v areálu školy a na akcích organizovaných školou.

 6. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek je vstup do budovy školy zakázán.

 7. Žáci nenosí do školy cenné předměty nebo větší obnosy peněz. Ve škole nejsou místa určená k odkládání cenných věcí. V nevyhnutelných případech si žák cenné předměty nebo peníze může uložit u třídního učitele nebo v ředitelně školy.

 8. Pokud žák nalezne cizí věc, odevzdá ji vyučujícímu nebo v ředitelně školy.

 9. Škola ani pojišťovna neodpovídá za věci uložené mimo vyhrazené prostory.
 10. Mobilní telefony a tablety nejsou součástí vyučování. Při vstupu do budovy budou vypnuty a uloženy ve školní tašce. Jejich používání je v rámci školy
  přísně zakázáno a trestáno. V naléhavých případech smí být použity se souhlasem vyučujícího či dozorujícího učitele a pak opět vypnuty a uloženy.
  V případě porušení zákazu bude vyučujícím mobilní telefon odebrán a uložen v ředitelně školy. Mobilní telefon bude vydán jen zákonnému zástupce, který
  bude o problému neprodleně vyrozuměn vyučujícím.

 11. Žáci mají zakázáno v budově školy pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy.

 12. Cestou na akce a během akcí konaných mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vyučujících.

 13. Úraz, nevolnost nebo ztrátu cennějšího předmětu žák neprodleně ohlásí vyučujícímu. Úrazy oznámené až druhý den nebo později není možné odškodnit.

 14. V případě úrazu nebo náhlé nevolnosti žáka vyučující žákovi poskytne první pomoc a neprodleně telefonicky informuje zákonného zástupce žáka. V případě že úraz nebo nevolnost vyžaduje ošetření lékaře, doprovází žáka vždy některý ze zaměstnanců školy, pokud není se zákonnými zástupci dohodnuto jinak.

 15. O každém úrazu je veden záznam v knize úrazů. Záznam o úrazu provede zaměstnanec školy, který vykonával nad žáky dohled v době, kdy došlo k úrazu.

 16. Při výuce tělesné výchovy žáci nesmí nosit oblečení, obuv, šperky ani jiné předměty, které mohou být příčinou úrazu.

 17. Při plaveckém výcviku se žáci i pedagogický dozor řídí pokyny plavecké školy.

 18. Žák nesmí ostatní žáky zastrašovat, ohrožovat nebo jim jakýmkoli způsobem ubližovat. Jakékoli projevy šikany nebo kyberšikany jsou nepřípustné.

 19. Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace nebo násilí je součástí výchovné a vzdělávací činnosti školy a je koordinovaná metodikem prevence sociálně patologických jevů a výchovným poradcem.

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy

 1. Žák využívá zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a řídí se při tom pokyny vyučujících.

 2. S učebnicemi a školními potřebami zachází žák šetrně. V případě ztráty, zničení učebnice nebo jejího vážného poškození je žák povinen obstarat novou učebnici.

 3. Žák je povinen udržovat své místo, třídu a ostatní prostory školy v čistotě a pořádku.

 4. Pokud žák poškodí školní majetek, je povinen uvést ho do původního stavu. V případě poškození věcí nebo zařízení vyžadujících odbornou opravu je věc nebo zařízení povinen uvést do původního stavu a na vlastní náklady zákonný zástupce žáka nebo je povinen náklady vynaložené na opravu uhradit.

X. Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků jsou nedílnou součástí školního řádu a jsou zpracována samostatně v příloze školního řádu. Volně přístupná jsou v elektronické podobě na webové adrese www.zsstrycice.cz a v tištěné formě jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

XI. Podmínky pro ukládání výchovných opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

Pochvaly:

 1. pochvala třídního učitele

 2. pochvala ředitele školy

 3. věcná odměna

Pochvala třídního učitele je zpravidla udělována za dobrou reprezentaci školy v okresních kolech olympiád, nebo jiných soutěží (umístění od 4. do 10. místa). Pochvala ředitele školy za velmi dobrou reprezentaci školy v okresních kolech olympiád (umístění od 1. do 3. místa), krajských kolech olympiád (umístění od 1. do 10. místa) nebo účasti na celostátním kole předmětové olympiády nebo jiné soutěže. Drobné věcné odměny jsou na konci školního roku udělovány žákům, kteří byli úspěšnými řešiteli celostátně vyhlašovaných soutěží, úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích, nebo se umístili od 1. do 3. místa ve školních soutěžích.

Udělení pochval třídní učitel zaznamená do dokumentace školy.

Kázeňská opatření:

 1. napomenutí třídního učitele

 2. důtka třídního učitele

 3. důtka ředitele školy

Porušování školního řádu je řešeno individuálně, zpravidla takto:

Napomenutí třídního učitele je udělováno za opakované pozdní příchody (do 5 minut po zvonění), opakované zapomínání pomůcek na vyučování (více než 10x za čtvrtletí) a vyrušování během vyučování.

Důtka třídního učitele je udělována za neomluvenou absenci (1-2 hodiny), časté pozdní příchody, soustavné zapomínání pomůcek na vyučování (více než 15x za čtvrtletí), vyrušování během vyučování, úmyslné poškozování majetku školy nebo nevhodné chování ke spolužákům.

Důtka ředitele školy je udělována za neomluvenou absenci (1 den), soustavnou nekázeň při vyučování, soustavné zapomínání pomůcek na vyučování (více než 20x za čtvrtletí), podvod (přepisování známek v žákovské knížce, falšování podpisu zákonných zástupců).

Ve všech uvedených kázeňských opatřeních je třídní učitel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost zákonným zástupcům žáka formou zápisu do žákovské knížky. Uložení kázeňských opatření třídní učitel zaznamená do dokumentace školy.

XII. Ustanovení pro školní družinu

 1. Provoz školní družiny je zabezpečován v době od 6:30 do 7:35 a od 11:35 do 16:15 hodin. Pokud žáci přicházejí do družiny dříve než v 7:00, odemkne jim budovu školy vychovatelka a opět za nimi zamkne.

 2. Vchod do školní družiny odemyká a zamyká vychovatelka.

 3. V 7:35 odchází žáci ze školní družiny do tříd.

 4. Po obědě žáci odcházejí do školní družiny samostatně.

 5. Žáci jsou uvolňováni ze školní družiny na zájmové kroužky.

 6. Pobyt ve školní družině není zpoplatněn.

 7. Vyzvednout žáka ze školní družiny mohou jen zákonní zástupci žáka nebo osoby, které jsou písemně zplnomocněny zákonnými zástupci.

XIII. Ustanovení pro školní jídelnu

 1. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců ZŠ Strýčice, MŠ Radošovice a veřejnosti.

 2. Doba výdeje stravy pro veřejnost je od 11:00 do 11:15 hodin.

 3. Žáci a zaměstnanci mají možnost odebrat stravu od 11:30 do 12:40 hodin.

 4. Žáci při odběru stravy odevzdávají stravenky.

 5. V případě onemocnění žáka je možné odebrat dotovanou stravu pouze první den nemoci, pak je nutné stravu odhlásit nebo odebírat za plnou cenu.

 6. Stravu je možno odhlásit nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne.

 7. Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, dodržovat pořadí výdeje stravy podle příchodu do jídelny a dodržovat zásady slušného stolování.

 8. Použité nádobí odnáší všichni strávníci po skončení jídla do vozíku.

 9. V případě opakovaného nevhodného chování žáka v jídelně nebo neuhrazení stravného je možné žáka ze stravování vyloučit.

XIV. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Se školním řádem a s povinností jej dodržovat jsou žáci na začátku každého školního roku seznámeni třídním učitelem. Školní řád je zveřejněn v elektronické podobě na webové adrese www.zsstrycice.cz, v tištěné formě je k nahlédnutí v ředitelně školy.