Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny

1. termín: 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

    16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

                17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna.

V přijímacím řízení se může (ale nemusí) konat také „školní přijímací zkouška“. Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna do 28. dubna a v nematuritních oborech vzdělání v pracovních dnech v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek – netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Více informací na: https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021

Specifické poruchy učení   

Mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení (dále SPU) patří DYSLEXIE. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.

DYSORTOGRAFIE se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení./p>

DYSGRAFIE znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

DYSKALKULIE je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.

Možné ukazatele dyslexie

 • Obtížné rýmování nebo deficity fonologického uvědomění (testy rýmování, vyhledávání počáteční hlásky ve slově, hledání stejných hlásek ve slovech?).
 • Obtížné rychlé jmenování ? s různou podobou úkolů (jmenuj rychle číslice, předměty na obrázcích?).
 • Problémy ve výslovnosti v časném věku (problémy v percepci, rytmizaci, plynulosti řeči aj.).
 • Problémy učení se písmenům a číslicím, problémy v jejich pozdějším osvojování.
 • Hyperaktivita, poruchy pozornosti (současný výskyt s SPU: 30 ? 50 %).
 • Rozvoj slovní zásoby (obtíže ve správném využívání slov, špatná aplikace frází).
 • Pozdější rozvoj mluvení ve srovnání s vrstevníky.
 • Problémy v interakci s vrstevníky.
 • Nemotornost, obtíže v hrubé a jemné motorice, v pohybové koordinaci.
 • Neschopnost držet se instrukcí, dodržovat pravidelný postup (krátkodobá pozornost, impulzivita, perseverace).

Zpracováno podle materiálu PPP ČB

Pedagogicko psychologická poradna   

Při nápravě specifických poruch učení je nezbytná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která SPU diagnostikuje a vede nápravné techniky.

Jak se objednat k vyšetření?

telefonicky u sociálních pracovnic na telefonních číslech
387 927 153
387 927 154
osobně v poradně: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen písemnou pozvánkou nebo telefonicky s dostatečným časovým předstihem.

První vyšetření

 • zákonný zástupce klienta bude požádán o vyplnění dotazníku pro rodiče: a) Žádost o poradenskou službu, b) Dotazník pro rodiče
 • v případě, že vyšetření v poradně klientům doporučí škola, je možné domluvit se na podání žádosti o vyšetření přímo s třídním učitelem; v tomto případě je velmi vhodné, vyplní-li i učitel dotazník Sdělení školy
 • oba dotazníky je možno získat v základních školách u třídního učitele a výchovného poradce nebo přímo v poradně.
 • komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba tři hodiny s přestávkami a provádí se pouze v dopoledních hodinách.

Pedagogicko psychologická poradna bezplatně zajišťuje pro žáky ZŠ:

 • diagnostika výchovných a výukových obtíží (vhodná doporučení pro vedení dítěte)
 • diagnostika specifických poruch učení a chování
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, návrh vhodných opatření
 • speciálně pedagogické vedení dětí se specifickými poruchami učení
 • nápravné techniky základních školních dovedností (čtení, psaní, pravopisu, počítání)
 • psychologické vedení, terapie a intervence u dětí a jejich rodin
 • posouzení studijních předpokladů uchazečů o víceletá gymnázia
 • profesní orientace žáků při přechodu na střední školy
 • péče o žáky s osobnostními problémy a adaptačními obtížemi
 • zjišťování skupinové dynamiky a atmosféry ve třídě
 • odborná pomoc při řešení negativních jevů ve třídě – šikanování apod.

(Informace jsou převzaty z oficiálních webových stránek PPP ČB: www.pppcb.cz)

Individuální vzdělávací plán   

O zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání rozhoduje výhradně státní instituce, resp. Pedagogicko psychologická poradna se souhlasem zákonného zástupce žáka.

Na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny může zákonný zástupce žáka podat PÍSEMNOU ŽÁDOST řediteli školy. Ředitel školy bez odkladu této žádosti vyhoví.

Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími, vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů pedagogicko psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.

Obsah individuálního vzdělávacího plánu

 • – údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,
 • – údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva,
 • – vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka,
 • – seznam kompenzačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů,
 • – jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
 • – předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu,
 • – závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.

Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dodržování postupů individuálních plánů.

KDY hledat pomoc metodika prevence?   

VŽDY KDYŽ …

 • – si nevíš s něčím rady
 • – prožil/-a jsi něco, s čím se nemůžeš vyrovnat
 • – ubližuje ti někdo ? nadává ti, bije tě, ponižuje
 • – nutí tě někdo dělat věci se svým nebo jeho tělem, o kterých cítíš, že nejsou správné
 • – máš z něčeho strach
 • – máš problémy doma
 • – dostal/-a jsi se do konfliktu s učitelem a nevíš, jak z toho ven
 • – spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky

Kdy za výchovným poradcem, kdy za metodikem prevence a kdy za učitelem?

Hlavní rozhodnutí je na tobě, všichni jsou připraveni ti pomoci. Záleží především na tom, ke komu máš větší důvěru.

U všech si můžeš být jist/-a, že …

 • – se ti vynasnažíme pomoci
 • – určitě najdeme nějaké řešení
 • – naše povídání se nedostane ven, vše, co nám povíš, zůstane jen a jen mezi tebou a tím, za kým přijdeš (výchovným poradcem či metodikem prevence nebo učitelem), vždy existuje nějaká cesta, po které se dá jít lépe.

1. Výchovný poradce – žák:

 • – evidence problémových žáků a žáků s vadami
 • – evidence zpráv z psychologických vyšetření žáků
 • – výchovné pohovory s žáky
 • – výchovné besedy pro žáky
 • – poskytování informací o volbě povolání
 • – výchova k volbě povolání

2. Výchovný poradce – třídní učitel:

 • – pomoc při řešení výchovných problémů
 • – zajištění vyšetření žáků v SPC a PPP
 • – kontrola osobních spisů žáků
 • – evidence a řešení neomluvené absence žáků
 • – koordinace aktivit související s volbou povolání

3. Výchovný poradce – rodič:

 • – poskytování informací o volbě povolání
 • – pomoc při řešení výchovných problémů

4. Výchovný poradce – instituce:

 • – spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, Městskou policií, Obecním úřadem, ÚP, SOU a OU

Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky:

 • Denně     7:30 – 7:50

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče:

 • Po telefonické dohodě kdykoliv

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 • Mgr. Renata Vlachová – výchovný poradce (email: rena.vlach(zavináč)atlas.cz, tel.: 380 427 838)
 • Konzultační hodiny: úterý 11.40 až 13.40 hod.

Konzultační hodiny výchovného poradce pro učitele:

 • Kdykoliv

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2018/2019

* Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření

* Informace třídním učitelům

* Návrhy individuálních plánů

* Podpora zpracování tematických plánů pro žáky přiznanými podpůrnými opatřeními

* Podklady pro ekonomické požadavky

* Metodicko-konzultační návštěva SPC, PPP

* Seznámení se zákony a novelami k VP

Říjen

* Informace 9. třídám o talentových zkouškách na školy uměleckého směru

* Žádosti o vyšetření žáků na profesní orientaci

* Průběžné informace rodičům o středních školách

* Konzultace individuálních plánů

Listopad

* Informace rodičům o poradenských centrech

* Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením

* Burza škol

Prosinec

* Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů – záškoláctví , školní neprospěch, výchovné problémy

* Kontakty s náborovými středisky

* Spolupráce s oddělením sociálně – právním

* Spolupráce s vyuč. předmětu Volba povolání

Leden

* Řešení „nezralých dětí“

* Zápis do 1. ročníku

* Projednání záškoláctví

* Zjištění zájmu o studium na G v 5. A 7. ročníku

* Opatření ze závěrů pedagogické rady

* Slovní hodnocení žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

* Předání základních informací a letáků s důležitými termíny o přijímacím řízení na SŠ a SOU rodičům žáků 9. tříd na třídních schůzkách

Únor

* Přihlášky ke studiu

* Kontrola platnosti vyšetření

* Odklady školní docházky

* Dny otevřených dveří na školách

Březen

* Dny otevřených dveří na školách

* Evidence výchovných problémů

* Metodicko – konzultační návštěva PPP

Duben

* Konzultace s žáky nepřijatými

* Kontrola vyšetření PPP

* Metodicko – konzultační schůzka SPC

Květen

* Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu

* Konzultace s žáky nepřijatými

* Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách

* žádosti o přešetření žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

* Řešení školních neúspěchů (prospěch)

Červen

* Pokyny pro hodnocení žáků

* Hodnocení žáků s přiznaným podpůrným opatřením

Program poradenských služeb ve škole – strategie předcházení školní neúspěšnosti

Standardní činnosti výchovného poradce

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
– koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
– základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
– individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
-poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením.

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením.

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
– v otázkách kariérového rozhodování žáků,
– s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
– s naplňováním podpůrných opatření
– s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
– v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními pedagogickým pracovníkům školy.

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Poradenské činnosti

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Se žáky ohroženými školní neúspěšností pracuje v rámci Školního poradenského pracoviště výchovný poradce. V úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy zajišťuje žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé pravidelně vyhodnocují prospěch žáků ve třídách, aby tak včas reagovali na jakoukoliv nežádoucí změnu. Objeví-li se podezření na školní neúspěšnost, předávají informaci výchovnému poradci, je zjišťována příčina zhoršení prospěchu, jsou bezodkladně informováni rodiče a je vypracován Plán podpůrných opatření.

V případě potřeby či zájmu nabízí škola zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s PPP, SPC. Výchovný poradce sleduje plnění plánu pedagogické podpory, ve spolupráci s třídními učiteli průběžně hodnotí jeho úspěšnost.

Standardní činnosti ostatních pedagogů
Diagnostika a depistáž

Vyhledávání žáků a jejich zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu. Vyhledávání žáků a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ní stanovení druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Program pro rozvoj žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Konkrétní formy práce s žáky:

• snažíme se vývojové poruchy učení zachytit co nejdříve • úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči • vytváříme individuálně-vzdělávací plán vycházející z konkrétních potřeb žáka

• pravidelně hodnotíme efektivity vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, přínos a osobní posun dítěte • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků • pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka a tím podporujeme jeho poznávací motivace k učení • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka • při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše žáka

Podpůrná opatření
Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:

Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka.

Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi .

Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.

Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

Program pro rozvoj žáků mimořádně nadaných a talentovaných
Vymezení pojmu nadaný žák

Nadanými žáky rozumíme žáky, kteří se liší v lehkosti učení, v kvalitě, s jakou zvládají činnosti v oblasti svého nadání a výsledcích. Snadno a rychle se učí, jsou tvořiví, objevují vlastní cesty řešení problému. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí apod., proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. V rámci výchov, třídnických hodin, vrstevnických programů apod. vedeme děti k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Zařazení nadaných dětí do vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu učitele a zvýšenou motivaci dětí.

Konkrétní formy práce s žáky mimořádně nadanými a talentovanými

• snažíme se o včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků
• spolupracujeme s rodiči se snahou je získat pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách
• usilujeme o to, aby u mimořádně nadaných a talentovaných žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování dohodnutých pravidel, a pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení
• vnitřní diferenciací ve vyučování nabízíme žákům zvládání složitějších úkolů
• vnější diferenciací ve výuce cizích jazyků nabízíme žákům zkvalitnění jejich jazykových znalostí
• zadáváme individuální úkoly
• při skupinovém vyučování využíváme příležitostně talentované žáky jako vedoucí skupin

Školní poradenské pracoviště:
Výchovný poradce: Mgr. Renata Vlachová
Metodik prevence: Mgr.Marie Pávková

Konzultační hodiny: úterý 11:40 – 13:00 (po osobní, telefonické nebo písemné domluvě)
Místnost: kabinet výchovného poradce

Vyhotovila: Mgr. Renata Vlachová

Datum: 31. 8. 2017 razítko a podpis