Školní parlament

Školní parlament

 1. Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.
 2. Žákovský parlament má 14 členů volených ve třídách 3. – 9. ročníku (člen a zástupce – tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.
 3. V čele žákovského parlamentu je žákovská rada tvořená 5 žáky. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.
 4. Žákovský parlament zasedá 1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).
 5. Žákovský parlament má právo zejména:

– vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

– podílet se aktivně na veškerém životě školy

– zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim

– požádat ředitele školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy

 1. Žákovský parlament má povinnost zejména:

– prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

– respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy

– přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy

– být reprezentantem školy

 1. Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
 2. a) ve vnitřním životě školy zejména na:

– zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků

– hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,

chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat

lhostejnost a nezájem

– prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise

– možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.

 1. b) ve vnější činnosti školy zejména na:

– podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,

rodiče i širší veřejnost

– propagaci nejúspěšnějších žáků školy

 1. Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.

Školní parlament

 1. Čížková , Fux
 2. Koubová, Záhorka
 3. Žáčková,  Smetana
 4. Caletková,  Mrázek
 5. Svobodová, Polanský
 6. Ptáčník, Böhmová
 7. Batysta, Martinovská

Žákovská rada

G. ŽÁČKOVÁ (5.třída)
N. CALETKOVÁ (6.třída)
Š. POLANSKÝ (7.třída)
K. BÖHMOVÁ (8.třída)
J. MARTINOVSKÁ (9.třída)

1. Schůzka Školního parlamentu dne 9. 10. 2017

1. seznámení se stanovami Školního parlamentu
2. volba žákovské rady
3. diskuse nad plány rady
4. stanovení data příštího jednání

Jednání se zúčastnili: Mrázek, Caletková, Böhmová, Ptáčník, Svobodová, Polanský, Batysta, Martinovská

2. Schůzka Školního parlamentu dne 7. 11. 2017

1. seznámení s programem
2. návrhy na školní jarmark a ,,Mikuláše“
3. vyhlášení sběru knih na knižní jarmark
4. připomínky a návrhy na chod školy (výtvarné a sportovní soutěže, zamykání šaten)
5. datum dalšího setkání – 21.11.2017

Jednání se zúčastnili : Svobodová, Ptáčník, Polanský, Böhmová, Caletková, Žáčková, Batysta, Martinovská

3. Schůzka Školního parlamentu dne 21. 11. 2017

1. Projednání přípravy – ,,Knižní jarmark“  – Schůzka 27.11. v kabinetu vých. poradenství
2. Informace o jarmarku
3. Zajištění předání zpráv 3. a 4. ročníku – Pája Svobodová
4. Zajištění zápisu (Batysta, Martinovská)

Jednání se zúčastnili : Caletková, Mrázek, Batysta, Böhmová, Svobodová, Smetana, Ptáčník, Polanský

KNIŽNÍ JARMARK – VYBRÁNO 1 900 Kč

4. Schůzka školního parlamentu 23.1.2018

1. Debata nad hygienou ve škole, školní mlíčka.
2. Nápad na školní anketu.
3. Návrhy na vytvoření možných anketních otázek.

Jednání se zúčastnili: Caletková, Mrázek, Böhmová, Svobodová, Smetana, Ptáčník, Polanský, Martinovská, Batysta

5. Schůzka školního parlamentu 20.2.2018

1. Vypracování otázek do školní ankety.
2. Sestavení anketního lístku (Böhmová, Svobodová, Ptáčník, Martinovská).
3. Termín vyhodnocení ankety (Polanský, Ptáčník).
4. Určení termínu seznámení s výsledky ( 20.2.2018)
5. Domluvení setkání s p. ř. Drsem (?27.2.2018)

Jednání se zúčastnili: Caletková, Mrázek, Böhmová, Svobodová, Smetana, Ptáčník, Polanský, Martinovská

6. Schůzka školního parlamentu 24.3.2018

1. Zpracování ankety.
2. Noc s Andersenem (Böhmová)
3. Setkání s p. ř. Drsem

Jednání se zúčastnili: Caletková, Mrázek, Böhmová, Svobodová, Smetana, Ptáčník, Polanský, Martinovská

7. Schůzka školního parlamentu 15.5.2018

1. Zhodnocení proběhlých akcí (Noc s Andersenem)
2. Návrh na výtvarnou soutěž :
1.st. Radost a jak ji prožívám
2.st. Plakát na téma: Agrese, vztek, bezmoc
3. Návrh na sportovní soutěž v příštím školním roce.